XXVIШАЙЛАНГАНОН-АРЧААЙЫЛДЫККЕНЕШТИНХIIСЕССИЯСЫНЫНТОКТОМУ №12/1

shapka_toktom

XXVIШАЙЛАНГАНОН-АРЧААЙЫЛДЫККЕНЕШТИНХIIСЕССИЯСЫНЫНТОКТОМУ  №12/1

31.03.2015-ж             Эчки-Башыайылы

Он-Арчаайылаймагынын2014-жылдагы

бюджетининаткарылышыжана2015-жылдын

бюджетин бекитүү  жөнүндө

 

Он-Арчаайылаймагынын  финансы-экономикалыкболумунунбашчысыС.Арпачиева 2014-жылдагы бюджеттинкиреше бөлүгү   5620,9 мин сомго,чыгаша бөлүгү  7069,0 мин сомгоаткарылып план 104,6%га аткарылгандыгын,башкачаайтканда 2014-жылдын киреше бөлүгү 104,6%га  аткарылгандыгынабайланыштуубашкачыгымдаргаакчакаражаты бөлүнүпберилгендигин,2015-жылга карата бюджеттинкиреше бөлүгү  6209,9 мин сомгобелгиленетургандыгы,айылаймагынынаппаратына 4261,4 мин сомго,ортомектепке 338,5 мин сомго,маданият үйүнө  622,7 мин сомго,китепканага184,1сомго, «Садык-Ата» бала бакчага 443,6 мин сом «Абдылда-Ата» бала бакчага 359,6 мин сомго, белгилегендигинжана Садык-Ата,Абдалда –Ата  бала бакчаларыныната-энелик төлөмдөрүнтоктом,протоколдуннегизинде бекитүү боюнча билдирүү берди.

ЖогорудагылардыбелгилепдепутаттардынОн-АрчаайылаймагынынайылдыкКенешинин XXVIшайланганХII сессиясы токтомкылат :

 

  1. Айылаймагынын 2014-жылдын бюджетининаткарылышыканааттандырылыкдептабылсын.

2.12015-жылга бюджеттинкирешелер бөлүгү  боюнча 5929,9 мин сом, атайынкаражат 280,0 мин сом жалпыбаары 6209,9 мин сом, чыгашалар бөлүгү  6209,9 мин сом өлчөмундө  смета бекитилсин.

 

Кирешенинаталышы 2015-жылга бекиген план Эскертүү
1 Кирешесалыгы 455,0
2 Патент 98,0
3 Кыймылсызмүлксалыгы 5,8
4 Транспорт салыгы 130,4
5 Жерсалыгы (огород) 47,2
6 Жерсалыгы (улуш) 104,5
7 Жерсалыгы (айылчарбаэмес) 12,0
8 Сатуудантүшкөн салык 76,0
9 Ижара (КБФ жери) 80,4
10 Тазалыкжыйым 3,7
11 Мамлекеттик пошлина 9,5
12 Административдикайып 0,5
13 Атайынкаражаттар (род взнос) 280,0
Бардыкжергиликтүү  киреше: 1303,0
14 Теңдештирүүчугрант 4906,9
Жалпыкиреше: 6209,9

 

3.Он-Арчаайылаймагынын 2015-жылга карата чыгашабөлүгү төмөндөгөдөй

белгиленсин.

 

Айылаймагынынжергиликтүү  башкарууаппаратында 14 штаттыкбирдикбекитилгенэмгек  акыларытолугумененкаралды:

 

2111- Эмгек  акы ————————————————2580,9  минсом;

2121 Социалдыкфонд——————————————383,8 минсом;

2211 Командировкалыкчыгым——————————30,0 мин сом;

2212 Телефон байланышка ————————————39,6 мин сом;

2214 Транспорттукчыгым———————————-200,0 мин сом;

22141100 Күйүүүчү  май  (бензин)——————————90,0 мин сом;

22141200 Запастыкболукчого———————————30,0 мин сом;

22141900 Башка трансп.чыгымдар—————————80,0 мин сом;

22154900 Башка чыгым.толооучун————————-191,0 мин сом;

22221200  Чарбалыкбуюмдардыалууъчън—————130,0 мин сом;

22211200Курулмаларыондоо———————————470,1 мин сом;

22241100 Комуралууучун—————————————16,3 мин сом;

22321100 Эл.энергияучун—————————————69,7 мин сом;

3112Компьютер жанабашкажабдууларга———-150,0 мин сом.

 

Баардыгы:                                                              4261,4  мин сом.

 

Айылаймагынынмаданият үйүндө 6 штаттыкбирдикбекитилгенэмгекакыларытолугумененкаралды:

 

2111 Эмгекакы —————————————————-464,0 сом;

2121 Социалдык фонд———————————————80,1 мин сом;

22231100 Жабдуулардыалуу үчүн——————————50,0 мин  сом;

22321100 Электроэнергиясынаакы—————————28,6 мин сом;

Баардыгы:                                                                          622,7 мин сом.

 

Айылаймагынынкитепканасында 2 штаттыкбирдикбекитилипберилдиэмгекакыларытолугумененкаралды:

 

2111 Эмгекакы——————————————————-141,7 мин сом;

2121 Социалдык фонд————————————————24,4 мин сом;

3112 Компьютер жанабашкажабдууларга——————18,0 мин сом.

 

Баардыгы:                                                                          184,1  мин сом.

АйылаймагынынЖ.Иманалиевортомектебине:

22211100 Учурдагыимараттыондоо—————————50,0 мин сом;

22241100 Комуралуу үчүн —————————————-260,0 мин сом;

22321100 Электроэнергиясынаакы—————————28,5  мин сом.;

 

Баардыгы:                                                                  338,5 мин сом.

Айылаймагынын «Садык-Ата» бала бакчасына:

22221100Жабдуулардыалуу үчүн—————————-25,0 мин сом;

22221200  Чарбалыкбуюмдардыалуу үчүн—————25,0 мин сом;

 

22181100 Тамакашалууучун————————————94,8 мин сом;

222241100 Комуралууучун—————————————16,2 мин сом.

22321100 Электроэнергиясынаакы—————————-102,6 мин сом.;

Атайынкаражат ——————————————————-180,0 мин сом.

 

Баардыгы:                                                                         443,6 мин сом.

Айылаймагынын«Ай-Шоола» бала бакчасына:

22211100 Учурдагыимараттыондоо—————————25,0 мин сом;

22221200  Чарбалыкбуюмдардыалуу үчүн——————5,0 мин сом;

22181100 Тамакашалууучун————————————119,1  мин сом.

222241100 Комуралууучун—————————————65,0 мин сом.

22321100 Электроэнергиясынаакы—————————-25,5 мин сом.;

3112        Компьютер жанабашкажабдууларга————-20,0 мин сом.

Атайынкаражат ——————————————————-100,0 мин сом.

 

Баардыгы:                                                                         359,6  мин сом.

 

ЖАЛПЫСЫ:  6209,9  мин сом.

 

4.Он-Арчаайылаймагы 2016-2017-жылдарга жергиликтүү бюджетининнегизги

Көрсөткүчтөрү нүнболжолужактырылсын.

а)  2016-жылга кирешелербоюнчаболжол 6414,9 мин сом, 2017-жылга  6599,8 мин сом акчакаражатыкаралгандыгыбелгиленет .

 

«Садык-Ата» бала бакчасынынтарбиялануучуларынын9 сентябрь 2014

ЖылдагыАта-энелерининжыйналышынын № 10токтомунуннегизиндебирбалагабирайга төлөнүүчү акчакаражаты 400 сом, алэми «Абдылда-Ата» бала бакчасынын

Тарбиялануучуларынын 8сентябрь 2014-жылдагы № 17протоколунуннегизиндебирбалага  акча каражаты 400 сомго бекитилсин.

 

 

5.Айылаймагындагысатууданалынуучусалыктыаныктап жүргүзүү жагысалык

ЖыйноочуларАсангазы к.НазгулжанаГ.Койчумановага жүктөлсүн.

 

6.2015-жылга кабылалынганайылаймагынынбюджетининаткарылышынтуура

пайдаланып, ар бир мекемедеги иштеген кызматкерлердин эмгек акыларын өзубагында төлөп берүүсүн жана финансылык отчетторду кечикт ирбестен райондук финансы бөлүмүнө берүү жагы финансы-экономикалыкбөлүмүнүнбашчысыС.Арпачиевагамилдеттендирилсин.

 

 

 

Төрага:              М.Босунов

 

 

 

 

 

Добавить комментарий