XXVI ШАЙЛАНГАН ОН-АРЧА АЙЫЛДЫК КЕНЕШТИНVIII СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМУ № 8/1

shapka_toktom

XXVI   ШАЙЛАНГАН   ОН-АРЧА   АЙЫЛДЫК   КЕНЕШТИНVIII СЕССИЯСЫНЫН    ТОКТОМУ № 8/1

14.03. 2014-ж                                    Эчки-Башыайылы

Он-Арчаайыл аймагынын 2012-жылдагы бюджетинин

аткарылышыжана2014-жылгакарата бюджети

Он-Арчаайылаймагынын  финансы-экономикалыкбөлүмүнунбашчысы-башкыэсепчиС.Арпачиева 2012-жылдагы бюджеттинкиреше бөлүгү  13085,3  мин сомго,чыгаша бөлүгү 13026,2 мин сомгоаткарылып план 99,5%аткарылгандыгын,башкача                                                                  айтканда 2012-жылдын киреше бөлүгү 99,5%аткарылгандыгынабайланыштуубашкачыгымдаргаакчакаражаты бөлүнүпберилгендигибелгиленет.

2014-жылга карата бюджеттинкиреше бөлүгү 5620,9мин сомгобелгиленетургандыгы,айылаймагынынаппаратына4157,4 мин сомго,ортомектепке51,0мин сомго,маданият үйүно 580,6мин сомго,китепканага 162,5мин сомго, «Садык-Ата» бала бакчага362,1мин сом «Абдылда-Ата» бала бакчага307,3 мин сомго, белгилегендигинжанаСадык-Ата,Абдылда-Ата бала бакчаларынын   ата-энелик төлөмдөрүнтоктом,протоколдуннегизинде бекитүү  боюнча билдирүү  берди.

ЖогорудагылардыбелгилепдепутаттардынОн-АрчаайылаймагынынайылдыкКенешинин  XXVI шайланган VIIIсессиясытоктом кылат:

1.Айыл аймагынын 2012-жылдагы бюджетинин отчёттуккиреше бөлүгү 13085,3 мин сомго,  чыгаша бөлүгү 13026,3 мин сомгоаткарылып план 99,5% аткарылгандыгыаныкталсын.

2. 2012-жылдагы бюджетининкиреше бөлүгүнүнкызмат көрсөтүү 11855,6мин сомгобелгиленип11831,8мин сом болуп,план 92,9 %га,кирешежанапайдагасалык 49,7 мин сом, жерсалыгыюр.жак95,1мин сомго,физ.жак55,2мин сомго,транспортсалыгы144,3мин сомго,патенттикнегиз.салык 86,2мин сомго,кыймылсыз мүлксалыгы5,4 мин сомго,гос пошлина 17,4мин сомго,патенттеналынуучусалык86,2мин сомго,айылчарбаэмесжерсалыгы 8,4мин сомго,аренда ФПС 94,3мин сомго,административдик штраф 4,6мин сом,тазалыкжыйымы2,9 мин сом,атайынкаражаттар- 168,5 мин сом,максаттуу грант 8216,7мин сомго,тендештирилген грант 2848,5мин сомгоаткарылгандыгыбелгиленсин.

3.Айыл аймагынын 2014-жылгабюджетининкөлөмү 5620,9  мин сом аныкталсын.

Жеке адамдардынкармалчукирешесалыгы 405,0 мин сом, жерсалыгыюр.жактан 104,5  мин сомго, физ.жактан 45,4 мин сомго, транспорт 125,0 мин сомго, гос.пошлина 9,5 мин сомго, патенттеналынуучусалык94,0сомго, айылчарбаэмесжерсалыгы 12,0 мин сом, тазалыкжыйымы  200түтүнгө 10 (он) сомдон -3,6 мин сом, атайынкаражаттар – 150,0 мин сом, тендештирилген грант 4510,2 мин сомгочегерилипбекитилсин.

4.Бюджеттин  чыгаша бөлүгү 5620,9 мин  сомго белгиленип айыл аймагынын аппаратына 4157,4 мин сомго, орто мектепке 51,0 мин сомго, маданият үйүнө 580,6  мин сомго, китепканага162,5 мин сомго, «Садык-Ата» бала бакчасына 362,1 мин сомго, «Абдылда- Ата» бала бакчасына  307,3 мин сомго белгиленсин .

5.Айылаймагындагысатууданалынуучусалыктыаныктапжүргүзүү жагысалык

жыйноочуларАсангазыкызыНазгулжанаКойчумановаГулнургажүктөлсүн.

6.Айылэлине госпошлина жана үй-бүлөө, жашагандыгытууралуусправкалар 5(беш)сомдон, бодо мал (уй), жылкылар 30 (отуз) сомдон, кой, эчкиге 5 (беш) сомдонбелгиленип, шнурланганкитепчелераркылуу справка берүү жагыайылаймагынынжооптуукатчысыШ.Жээнбаевагажанамалга справка берүү жагыС.Ташболотовготапшырылсын.

7.Он-Арчаайылаймагынын 2014-жылдагы төмөндөгүдөйбелгиленсин.

Айылаймагынынаппаратына:

2111- Эмгекакы ————————————————2501,0  мин сом;

2121 Социалдык фонд——————————————369,9 мин сом;

2211 Командировкалыкчыгым——————————30,0 мин сом;

2212 Телефон байланышка ————————————10,4 мин сом;

2214 Транспорттукчыгым———————————-110,0 мин сом;

22141100 Күйүүчү  май  (бензин)——————————80,0 мин сом;

22141200 Запастыкбөлүкчөгө———————————30,0 мин сом;

22154900 Башка чыгым.төлөө үчүн————————-198,2 мин сом;

22211100Ремонттукиштерге———————————50,0 мин сом;

22211200 Сооружения ремонт———————————600,0 мин сом;

22221100  Жабдуулардыжанаматериалалуу————-25,0 мин сом;

22221200Башкачыгымдар————————————145,1 мин сом;

22321100Электроэнергиясынаакы—————————87,8 мин сом.;

31123230Компьютер алуу үчүн——————————40,0 мин сом.

 

Баардыгы:                                                               4157,4 мин сом.

 

Айылаймагынынклубуна:

2111 Эмгекакы —————————————————-452,3 сом;

2121 Социалдык фонд———————————————78,0 мин сом;

22321100 Электроэнергиясынаакы—————————10,3 мин сом.;

3112 Машиналаржанажабдуулар—————————40,0 мин сом.

31123290 Башка эмеректерди ж/а жабд.алуу үчүн———40,0 мин сом.

Баардыгы:                                                                          580,6 мин сом.

 

Айылаймагынынкитепканасына:

2111 Эмгекакы——————————————————-138,6 мин сом;

2121 Социалдык фонд————————————————23,9 мин сом;

Баардыгы:                                                                          162,5 мин сом.

АйылаймагынынЖ.Иманалиевортомектебине:

2212 Телефон байланышка ————————————8,0 мин сом;

22321100 Электроэнергиясына  акы—————————43,0 мин сом;

Баардыгы:                                                                      51,0 мин сом.

Айылаймагынын «Садык-Ата» бала бакчасына:

22181100 Тамак –ашалуу үчүн————————————144,5 мин сом;

222241100 Көмүралу үчүн—————————————15,0 мин сом.

22321100 Электроэнергиясынаакы—————————-127,6 мин сом.;

 

Баардыгы:                                                               287,1 мин сом.

Айылаймагынын «Ай-Шоола» бала бакчасына:

22181100 Тамакашалууучун————————————135,5 мин сом.

222241100 Комуралууучун—————————————65,0 мин сом.

22321100 Электроэнергиясынаакы——————————31,8,0 мин сом.;

 

Баардыгы:                                                               232,3  мин сом.

 

ЖАЛПЫСЫ:  5470,9 мин сом.

 

8.Жетпегенакчакаражатынкаржылапберүү жагы Финансы Министрлигиненсуралсын.

9.«Садык-Ата» бала бакчасынынтарбиялануучуларынын  5 сентябрь 2013-жылдагы ата-энелерининжыйналышынын № 8токтомунуннегизиндебирбалагабирайгатөлөнүүчү  акчакаражатыженилдикалгандардансырткары 360 сомго, алэми «Абдылда-Ата» бала бакчасынын   тарбиялануучуларынын6 сентябрь 2013-жылдагы № 10протоколунуннегизиндебирбалагаженилдикалганбалдардансырткарыакчакаражаты 360 сомгобекитилсин.

10.2014-жылга кабылалынганайылаймагынынбюджетининаткарылышынтуурапайдалынып, ар бирмекемедегииштегенкызматкердинэмгекакыларын өзубагындатөлөпберүүсүнжанафинансылыкотчеттордукечиктирбестенрайондук финансы бөлүмүнө берүү  жагы финансы-экономикалыкбөлүмүнүнбашчысы-башкыэсепчиС.Арпачиевагамилдеттендирилсин.

 

 

Төрага:                                                                     М.Босунов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий